SIFTING TIME

2 April – 20 May 2012

Chinese Museum, Melbourne

artists

Liu ZHUOQUAN

Guan WEI

Huang XU

Geoff HOGG

Tony SCOTT

Anne GRAHAM